Honor Roll

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

 

 

Honor Roll List 2024

 • Alvaro Alejandro
 • Wei Bi
 • Siwen Cao
 • Oscar Chang
 • Zhuoran Chen
 • Junchang Chen
 • Zihua Chen
 • Yueyao Chen
 • Peng Chen
 • Ying Chen
 • Viktor Danilkovych
 • Kexin Deng
 • Xianchen Fang
 • Lorenzo Felli
 • Nefeli Georgiou
 • Ling Gu
 • Ziqi Gu
 • Tao Gu
 • Wei Guo
 • Winni Guo
 • Tania Hartanto
 • Forest Haviland
 • Shaopeng He
 • Zi Ting Tina He
 • Deandra Hollingsworth
 • Alexander Horvat
 • Charlie Howes (NYUSH'25)
 • Lili Huang
 • Yiyi Jia (STERN&NYUSH'25)
 • Ruiyu Jia
 • Yue Jia
 • Hua Jiang
 • Tong Jin
 • Zoe Kalamaros (NYUSH'25)
 • Shawnee King
 • Yujun Li
 • Haozhe Li
 • Yi Li
 • Jiahui Li (NYUSH'24)
 • Peirong Li (NYUSH'24)
 • Rachel Lim
 • Iris Liu
 • Arcadia Liu
 • Qing Liu
 • Brian Liu
 • Zihan Liu
 • Living Word Shanghai Bilingual School
 • Yuhan Lu
 • Monica Luo
 • Jingyi Ma
 • Rayan Mama
 • Pierre Mikhiel
 • Sara Mui
 • Youssef Nasr
 • Salina Ngo
 • Hailey Park
 • Ethan Pinto
 • Corrina Poindexter-Benbow
 • Victor Qiu (NYUSH'25)
 • Feiyin Rao (STERN&NYUSH'24)
 • Mateo Rengifo (NYUSH'25)
 • Alexandra Sasha Churyumova
 • Nikita Seet (NYUSH'24)
 • Bulat Sharafiev
 • Dany Sigha
 • Tsetsengoo Taivan (NYUSH'26)
 • Joyce Tam
 • Mia Trinh
 • Julieta Vazquez Martinez
 • Tu Quynh Vuu (NYUSH'26)
 • Lisa Wang
 • Yan Wang
 • Haoyu Wang
 • Yuchen Wang (NYUSH'22)
 • Yufei Wu
 • sandy Wu
 • Shihui Wu
 • Zandrea Xi
 • Shanet Yang (NYUSH'24)
 • Qinglin Yang
 • Wushuang Yao
 • Qianying Ye
 • Virginia You
 • Zhuoyan Yu
 • Chunlu Yu
 • Li Yu
 • Jacob Zelvin
 • Liqing Zeng
 • Yu Zhang
 • Yutong Zhao
 • Tony Zhao
 • Geoff Zheng
 • Yiyun Zhou
 • Yuhan Zhou (NYUSH'27)
 • Yongying Zhou
 • Yaming Zhou
 • Xiaojing Zu