Honor Roll

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

Honor Roll 2017

 • Ronak Trivedi (NYUSH'17)
 • Elizabeth M. Wilson (NYUSH'17)
 • Almazhan Abdukhat (NYUSH'20)
 • Isabel Adler (NYUSH'20)
 • Reida Akam (NYUSH'17)
 • Kevin Akinfolarin (NYUSH'17)
 • Yali An
 • Ran Ang (NYUSH'17)
 • Elan Bacharach (GALLATIN'18)
 • Ying Bai
 • Yuhuan Bai
 • Jianying Bao
 • Danny Bao (STERN'01)
 • Pearl Basinski (NYUSH'18)
 • Sara Battat (NYUSH'17)
 • Tatiana Bautista (NYUSH'17)
 • Beijing Baozehang Auto Sales & Service Co., Ltd.
 • Beijing Topwin Investment Group
 • Fiona Bennett (NYUSH'20)
 • Wei Bi
 • Shanling Bian
 • Emily Bischoff (NYUSH'17)
 • Catherine Braun (STEINHARDT'16)
 • Constance L. Bruce
 • Thomas Bruce
 • Wyatt Elliott Bruton (STEINHARDT'20)
 • Jose Antonio Cabrera Sanchez (NYUSH'17)
 • ChenYao Cai (NYUSH'17)
 • Qingyang Cai (NYUSH'17)
 • Zhe Cao
 • Siwen Cao
 • Wen Cao
 • Juan Carlos (NYUSH'17)
 • Jing Chai
 • Diana Chan
 • Bishka Chand (NYUSH'20)
 • Xiaohong Chen
 • Yi Chen (NYUSH'17)
 • Siyu Chen (NYUSH'17)
 • Xiaoyan Chen
 • Yan Chen
 • Qin rui Chen (NYUSH'17)
 • Junxin Chen (GSAS'99)
 • Yiling Chen (NYUSH'17)
 • Guohong Chen
 • Weiyi Chen
 • Xi Chen (NYUSH'17)
 • Siji Chen (NYUSH'17)
 • Fuju Chen
 • Jianzhong Chen
 • Hong Chen
 • Yuhang Chen (NYUSH'18)
 • Hong-Bin Chen (NYUSH'17)
 • Peihong Chen
 • Lixin Chen
 • Hui Cheng
 • Peiyan Cheng
 • Jim Shou Cheng (STERN'12)
 • Wang Cheng
 • Robin K. Cheung (WSC'85)
 • Guangli Chi
 • Debra Chia (NYUSH'17)
 • Chih-Jean Steven Chien (NYUSH'17)
 • Patricia Chou
 • Karen L. Christenson (NYUSH'20)
 • Yu Chunsun
 • Rodolfo Cossovich
 • Alex Crosse
 • Dylan Crow (NYUSH'18)
 • Xiaonan Cui
 • Pengcong Dai (NYUSH'17)
 • Weiluan Dai (STEINHARDT'13)
 • Louis Demetroulakos (NYUSH'18)
 • Jinsong Ding
 • Yan Ding
 • Zhongbao Ding
 • Yifan Ding (NYUSH'17)
 • Ping Ding
 • Mengyan Dong (NYUSH'17)
 • Guohua Dong
 • Weili Dou
 • Xiaoqian Du (SPS'11)
 • Meiyang Du (NYUSH'17)
 • Xiaomeng Du (SPS'14)
 • Yong Du
 • Fangxiong Du
 • Jiadong Du (NYUSH'17)
 • Christina Erwin (NYUSH'17)
 • Alhan Fakhr (NYUSH'17)
 • Zheyuan Fan
 • Gang Fang
 • Yihan Fang
 • Madeline Priscilla Farquharson (NYUSH'17)
 • Emily Flippen (NYUSH'17)
 • Ashley Friedland (NYUSH'19)
 • Wanning FU (NYUSH'20)
 • Hong Fu
 • Furnessville Foundation
 • Keith Bradoc Gallant
 • Qi Gao
 • Diane Geng
 • Alexander Geppert
 • Amy Reed Goldman
 • Jiachen Gong (NYUSH'17)
 • Xiaoyue Gong
 • Qin Gong
 • Ye Hao Gong (NYUSH'17)
 • Qianming Gong
 • Sabrina Goodman (NYUSH'19)
 • Sophie Goodstein (NYUSH'17)
 • Google Inc. Google Inc.
 • Yiwen Gu
 • Liansheng Guo
 • Xuan Guo (NYUSH'17)
 • Hao Guo
 • Maria Guo
 • Benjamin Haller (NYUSH'19)
 • Jiazhi Han
 • Huijiang Hang
 • Julie Flood Hauge (NYUSH'17)
 • Jing He
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • BingQing He (NYUSH'17)
 • Jing He
 • Guanhua He
 • Shengyang He (NYUSH'17)
 • Bonnie Ho
 • Yunfen Hou
 • Weixuan Hu
 • Cuiping Hu
 • Rong Hu
 • Yizhang Hu (NYUSH'17)
 • Shanhong Hu
 • Huixian Hu
 • Hairong Hu
 • Shuang Hu (NYUSH'17)
 • Min Huang (NYUSH'17)
 • Jing Huang
 • Jing Huang
 • Lancy Huang (NYUSH'17)
 • Hong Huang
 • Hantao Huang (NYUSH'17)
 • Lewei Huang (NYUSH'17)
 • Inner Mongolia ManShi Coal Group Co.,Ltd.
 • Alicja Jader (NYUSH'17)
 • Hunter Jarvis (NYUSH'17)
 • Weijuan Jia
 • Xinhui Jiang
 • Fengwei Jiang (SPS'16)
 • Yuze Jiang (NYUSH'17)
 • Haitian Jin (NYUSH'20)
 • Minchao Jin
 • Qianjun Jin
 • Bai Jingjing
 • Charlotte San Juan
 • Jungseog Kang
 • Silvanus Kaserwa (NYUSH'19)
 • Anna Kendrick
 • Noel Konagai (NYUSH'17)
 • Elvin Kong (NYUSH'19)
 • Katie Korhonen
 • Xiangliang Kou
 • Natalie Kuan
 • Jarred Mitchel Kubas (NYUSH'17)
 • Annette L. Kudrak (TISCH'92)
 • Kristen Kuenzli (NYUSH'17)
 • Yonglong Lai
 • Mario Lazzo (NYUSH'20)
 • Vivien Lee
 • Amataverna Lee (NYUSH'17)
 • Jeffrey S. Lehman
 • Kitty L. Lew
 • Haibo Li (NYUSH'17)
 • Wenqian Li (NYUSH'17)
 • Ming Li
 • Gege Li (LAW'14)
 • Linlin Li
 • Hong Li
 • YiXuan Li (NYUSH'17)
 • You Li
 • Chaobin Li
 • Xiang Li
 • Renbao Li
 • Zeyao Li (NYUSH'19)
 • Sheng Li
 • Zhengwu Li
 • Minghua Li
 • Siyao Li (NYUSH'17)
 • Yinmiao Li (NYUSH'20)
 • Changshu Li
 • Yuhong Li
 • Feng Li
 • Xiaolan Li
 • Bocheng Li Li (SPS'20)
 • Rong Li
 • Jianghua Liao
 • Hongxia Liao
 • Tyra Liebmann
 • Zhongjie Lin
 • Haining Lin (SPS'16)
 • Yuan Liu (NYUSH'17)
 • Zhenhua Liu
 • Li Liu
 • Yanghe Liu (NYUSH'17)
 • Yihui Liu (NYUSH'19)
 • Zhiyao Liu (LAW'16)
 • Zhi Liu
 • Lijie Liu
 • Xiaohong Liu
 • Yongmei Liu
 • Hongxia Liu (GSAS'88)
 • Tong Liu
 • Hongxia Liu
 • Kelvin Liu (NYUSH'17)
 • Melissa Louie (NYUSH'17)
 • Tianyou Lu
 • Qi Lu (NYUSH'17)
 • Yu Lu (GSAS'89)
 • Michael Lukiman (NYUSH'17)
 • Qing Luo (NYUSH'17)
 • Wenqi Lv (NYUSH'17)
 • Yihan Lyu (NYUSH'17)
 • Gesai Ma (TANDON'17)
 • Xiaoyu Ma (NYUSH'17)
 • Yong Ma
 • Haitian MA (NYUSH'20)
 • Mingxiao MA (NYUSH'17)
 • Daniel Magida
 • Margaret Manende
 • Enjie Mao
 • Zhongqing Mao
 • Michael Margaritoff (NYUSH'17)
 • Preston G. Martin (TISCH'07)
 • Stephen Mathew (NYUSH'18)
 • Rima Mehta (NYUSH'17)
 • Chenyang Mei (NYUSH'17)
 • Enrique M. Menendez (NYUSH'17)
 • Meng PU Meng PU (LAW'14)
 • Dana Meyers (NYUSH'17)
 • Yi Miao (NYUSH'17)
 • Ourong Miao
 • Tamara P. Minott (TANDON'14)
 • Brittany Miu (NYUSH'20)
 • Maria Montoya
 • Marissa Moreno (NYUSH'17)
 • Lathika Chandra Mouli (NYUSH'17)
 • Lachlan Mundair (NYUSH'20)
 • Hyewon Nam (NYUSH'17)
 • Carson Lawrence Nemelka (NYUSH'17)
 • Stanley Ng (STERN'02)
 • Shujing Ni
 • Royale Nicholson (NYUSH'17)
 • Raoul Normand
 • Novartis US Foundation
 • Sabina Olsson (NYUSH'20)
 • Katarzyna Olszewska (NYUSH'17)
 • Joshua Paiz
 • Qinghua Pan
 • Anjuli Pandavar
 • David Pe (STEINHARDT'07)
 • Thomas E. Peckham
 • Yachao Peng
 • Anna Lee Perez (NYUSH'17)
 • Kevin Pham (NYUSH'17)
 • Rewant Prakash (NYUSH'17)
 • Zhendong Pu
 • Wenting Qi
 • Hui Qian
 • Meichen Qian (NYUSH'18)
 • Wenxin Qian
 • Wenjun Qin
 • Zhao Qiuwan
 • Hanlong Qu (CAS'16)
 • Ning Qu
 • Marcela Railean (NYUSH'18)
 • Jieyu Rao
 • Ivan Rasmussen
 • Krishnamurthi Ravishankar
 • Yuanqing Ren
 • Yuanqing Ren (WAG'16)
 • Renee A. Rinderknecht
 • Luke D. Roesler (NYUSH'17)
 • Roxanne Roman (NYUSH'17)
 • Tyler Roman (NYUSH'19)
 • Keith W. Ross
 • Yiren Ruan (NYUSH'17)
 • Knadija Saeed (NYUSH'17)
 • Shikhar Sakhuja (NYUSH'19)
 • Rong Sang (NYUSH'17)
 • Qingchuan Sang (NYUSH'18)
 • Linhui Sang (NYUSH'17)
 • David Santiano (NYUSH'17)
 • Eventide Sarabi (NYUSH'17)
 • Claire Schapira (NYUSH'17)
 • Liyun Shan
 • Shanghai Bangsheng Advertising Company
 • Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.
 • Shanghai Hongkou District Society for Promotion of Guangcai Program
 • Shanghai You Fu Investment Company Ltd.
 • Gordon Shaw
 • Qinke Shen (NYUSH'17)
 • Kuan Shen (NYUSH'17)
 • Tianjun Shen
 • Zhifeng Shen
 • Li Shi
 • Yuliang Shi (NYUSH'20)
 • Xiaohong Shi
 • Haiyan Shi
 • Mai Shimeng
 • Clay Shirky
 • Haiyan Shu
 • Xiaobo Shui
 • Victor C. Soder
 • Yi Song
 • Jie Song (NYUSH'17)
 • Zhiming Song
 • Ying Song
 • Li Song
 • Andreas Strandgaard (NYUSH'19)
 • Weiguo Su
 • Xiuai Sun (NYUSH'19)
 • Hua Sun
 • Shilin Sun
 • Li Sun (SPS'98)
 • Rime Sun
 • Jie Sun
 • Li Sun (SPS'14)
 • Yichen Sun (NYUSH'17)
 • Hongmei Sun
 • Jiehua Tang
 • Haofeng Edward Tang
 • Min Tang
 • The Winston Foundation, Inc.
 • Dylan Thurston
 • Meiling Tian
 • TianAn Cyber Park
 • Natalie M. Todd (NYUSH'17)
 • Fizza Urooj (NYUSH'20)
 • Vision Credit Technology Group
 • Vittoria Vitucci (NYUSH'20)
 • Eleanor Wade (NYUSH'20)
 • Joanna Waley-Cohen
 • Maggie Walsh (NYUSH'17)
 • Ling Wan
 • Haiyun Wang
 • Jie Wang
 • Zuoliang Wang
 • Nichole Wang
 • Aiying Wang
 • Huiyao Wang
 • Hanxiang Wang
 • Yuqing Wang
 • Weiwen Wang
 • Kaijie Wang (NYUSH'17)
 • YuYue Wang (NYUSH'17)
 • Zelong Wang
 • Hongwei Wang
 • Xinyu Wang
 • Maya Wang (NYUSH'20)
 • Zongyong Wang
 • Juehong Wang
 • Weize Wang
 • Jialing Wang (NYUSH'17)
 • Yifan Wang (NYUSH'17)
 • Jian-Ye Wang
 • Mingzhi Wang
 • Ying Wang (NYUSH'17)
 • Shoufen Wang
 • Fang Wang
 • Xin Wei
 • Wei Fang Subdistrict Office
 • Mark West (NYUSH'17)
 • Francois Guillaume Wiedenmann (NYUSH'17)
 • Alfred Wong (STERN'94)
 • Hongmei Wu
 • Hongmin Wu
 • Yanqiu Wu (NYUSH'17)
 • Lingling Wu
 • Woody Wu (STERN'92)
 • Erin Wu (NYUSH'18)
 • Shiny Wu (NYUSH'20)
 • Yingjie Wu
 • Yifei Wu
 • Ying Wu
 • Luke Xia (NYUSH'17)
 • Jiaming Xia (NYUSH'17)
 • Lili Xia
 • Xing Xia
 • Xiaoying Xiang
 • Yixiang Xiao (NYUSH'20)
 • Xingjian Xie (NYUSH‘21)
 • Zhiying Xie (NYUSH'17)
 • Yan Xie
 • Wenjing Xu
 • Chunyu Xu
 • Qian Xu
 • Ling Xu
 • Qinjing Xu
 • Yi Xu (NYUSH'17)
 • Mengli Xu
 • Jiayu Xu (NYUSH'17)
 • Lan Xue
 • Miao Yan (NYUSH'17)
 • Ping Yan
 • Liping Yan
 • Hongzhou Yan
 • Yilun Yan (NYUSH'17)
 • Xiaoqing Yan (GSAS'14)
 • Xiaohua Yang
 • Jack Yang
 • Leixia Yang
 • Yuehui Yang
 • Lei Yang
 • Xi Yang (NYUSH'17)
 • Wuhan Yang
 • Xiran Yang (NYUSH'17)
 • Shangrong Yang
 • Xiaojun Yao
 • Rongxue Yao
 • Tiange Ye (NYUSH'17)
 • Yue Yin (NYUSH'20)
 • Yaying Yin
 • Xiao Shuang Yin
 • Ying You
 • Krista Young (NYUSH'17)
 • Da D. Yu Yu (STERN'11)
 • KANG NI YU (NYUSH'17)
 • Chao Yu
 • Dian Yu (NYUSH'17)
 • Shijie Yu (NYUSH'17)
 • Almaz Zelleke
 • Eitan Zemel
 • Caiyan Zeng
 • Zhang Zhan (NYUSH'17)
 • Minghua Zhang
 • Minhua Zhang
 • Yaping Zhang
 • Zhenghan Zhang (NYUSH'19)
 • Li Zhang (GSAS'13)
 • John Zhang
 • Wei Zhang
 • Yun Zhang (NYUSH'17)
 • Qing Zhang
 • Ming Zhang
 • Zhiyan Zhang
 • Jian Zhang
 • Chi Zhang (NYUSH'19)
 • Ningrong Zhang
 • Zhixiu Zhang
 • Jiamin Zhang (NYUSH'17)
 • Qiyi Zhang
 • Yanjun Zhang
 • Yan Zhang
 • Yuyuan Zhang
 • Yuqing Zhang
 • Milton Zhang (NYUSH'20)
 • Zeyu Zhao (NYUSH'17)
 • Xiuhong Zhao
 • Yitian Zhao (NYUSH'17)
 • Tianyi Zhao (NYUSH'17)
 • Yongyi Zhao
 • Xike Zhao
 • Jianing Zhao (NYUSH'17)
 • Zhongjian Zhao
 • Lina Zheng
 • Danmeng Zheng (NYUSH‘17)
 • Yuying Zhong
 • Nan Zhou
 • Jinjing Zhou (NYUSH'18)
 • Yu Zhou (NYUSH'17)
 • Cancan Zhou
 • Xiang Zhou (NYUSH'17)
 • Honghong Zhou (NYUSH'17)
 • Ping Zhu
 • Xiaomin Zhu
 • Xinyi Zhu
 • Daiqing Zhu
 • Liqun Zhu
 • Qimiao Zhu (NYUSH'17)
 • Chen Zhuang (NYUSH'17)
 • Zhang Zihuan (NYUSH'17)
 • Siyao Zuo (NYUSH'17)
 • Hancheng Zuo (NYUSH'19)
 • Wensheng Zuo