You are here

Honor Roll 2015

Thanks for our generous donors!

Sincere appreciation to our anonymous donors!

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave to us multiple times

2015 Honor Roll List

 • Jianying Bao
 • Beijing Speedy Cloud Tech Co., Ltd.
 • Chailease Intn'l Finance Co., Ltd.
 • Yinlin Chen
 • Eddie Yong-Lan Chen (Tandon'95)
 • Chunhui Chen
 • Wei Yi Chen
 • Yong Chen
 • Xiaoyan Chen
 • Zhirong Chen
 • Hui Laura Cheng
 • Jim Shou Cheng (Stern'12)
 • Guanglu Chi
 • Ann Friedman
 • Kent Friedman
 • Friedman Foundation
 • Feng Gao
 • Qi Gao
 • Jing He
 • Bei He
 • MingChu Hsu (Stern'89)
 • Lancy Huang (NYUSH'17)
 • Zhaoming Huang
 • Li Hwan Hwang (Steinhardt'94)
 • G. Scott Jenks
 • Jiangyin Xinyuan Investment Co., Ltd.
 • Yiqun Jin
 • Andre J.L. Koo (Stern'94)
 • Annette L. Kudrak (Tisch'92)
 • Wayne Lee
 • Min Li
 • Yuhong Li
 • Yan Li
 • Jackson W. Liu (CAS'05)
 • Shi An Liu
 • Zhe Liu
 • Li Luo
 • Qiong Lv
 • Yong Ma
 • Enjie Mao
 • Ken Miller
 • NYU Shanghai 2015 iGEM Team (NYUSH)
 • Yongyao Qian
 • Wenjun Qin
 • Sangon Biotech (Shanghai) Co., Ltd.
 • Shanghai Dingji Invest Group Co., Ltd.
 • Shanghai Zhiwei Robotics Ltd. Co.
 • Lin Shi
 • Rime Sun
 • Li Sun (SPS'98)
 • Lu Ting (Heights'51)
 • W. R. Berkley Corporation
 • Ling Wan
 • Hanxiang Wang
 • Mingzhi Wang
 • Xinyu Wang
 • Huiyao Wang
 • Qimo Wu
 • Woody Wu (Stern'92)
 • Xing Tannia Xia
 • Nannan Xia
 • Xiaoying Xiang
 • Arlene Xu
 • Chang Xu
 • Ping Xu
 • Lan Xue
 • Li Tian Yang
 • Yaping Zhang
 • Yanjun Zhang
 • Ming Zhang
 • Zhiyan Zhang
 • En Zhang
 • Jianqin Zhang
 • Qiuwan Zhao
 • Yuying Zhong
 • Nan Zhou
 • Liqun Zhu
 • Wensheng Zuo