You are here

2019 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

Sincere appreciation to our anonymous donors!

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

2019 Honor Roll List

 • Sidra Ahmad (CAS'16)
 • Kevin Kolawale Akinfolarin (NYUSH'17)
 • Liu Bai
 • Leyi Bao
 • Philip Cacouris
 • James G. Cantwell
 • Zhikai Cao
 • Stephanie Chan
 • Kong Ching Chan
 • Fidelity Charitable
 • Zhe Chen
 • Lan Chen
 • Jian Chen
 • Fang Chen
 • Jiangwu Chen
 • Yue Chen
 • Jieping Chen
 • Liang Chen
 • Lin Chen
 • Liang Chen
 • Peihong Chen
 • Peiyan Cheng
 • Karen L. Christenson
 • Yan Cui
 • Ratan Dey
 • Qianhua Ding
 • Artem Dovzhenko (NYUSH'19)
 • Kaige Fan
 • Edward Fang
 • Qiheng Fang (NYUSH'19 )
 • Jun Fang
 • Jiubo Fei
 • Yingzhou Fu
 • James Gao
 • Yiwen Gu
 • Qing Guo
 • Liansheng Guo
 • Linna Ha (NYUSH'19)
 • Shaopeng He
 • Guanhua He
 • Jianghao Hu (NYUSH'19)
 • Ying Hu
 • Jiaxuan Hu (NYUSH'19)
 • Xiaotong Huang
 • Yanli Huang
 • Qiling Huang
 • Maria A. Huber
 • Steve Iams
 • Yuling Jia
 • Tao Jiao
 • Shang Jin (NYUAD'19)
 • Zhe Jin
 • Toshiko Joerger
 • Jungseog Kang
 • Anna Kendrick
 • Quanhui Kong
 • Yonglong Lai
 • Sang Bin Lee
 • Laura Lehoczki (NYUSH'19)
 • Bin Lei
 • Ying Li
 • Yuhong Li
 • Chuandou Li
 • Jun Li
 • Yuqing Li (NYUSH'19)
 • Zicheng Li
 • Yixian Lin
 • Ying Lin
 • Haihe Liu
 • Qing Liu
 • Ying Liu
 • Changbo Liu
 • Kun Liu (NYUSH'19)
 • Tong Liu
 • Living Word Shanghai
 • Peiqing Lu
 • Ye Lu
 • Annie Lu
 • Xiaoyue Luo (NYUSH'20)
 • Shihua Ma
 • Aifang Mao
 • Enjie Mao
 • Rima Mehta (NYUSH'17)
 • Hong Min
 • Xiaoling Min
 • NYU Shanghai Global Parents Union
 • Wenqian Pan
 • Eric Parren
 • Lang Qiao
 • Yali Qu
 • Ivan Rasmussen
 • Yao Ren
 • Luke D. Roesler (NYUSH'17)
 • Paola Rosas-Weed
 • Huiyan Sang (NYUSH'19)
 • Frank R. Scavone
 • Yimin Sha
 • Liyun Shan
 • Shanghai Qianji Investment Co., Ltd.
 • Shanghai Teng Bo Advertising Company
 • Shanghai Xu Fu Metal Trading Co., Ltd.
 • Lixin Shao
 • Donny Shen
 • Yufeng Shi (NYUSH'19)
 • Ian J. Soder (NYUSH'17)
 • Zhimin Song
 • Bin Song
 • Ying Song
 • Rudy Song
 • Standard Chartered Bank (China) Limited
 • Chen Su
 • Shengying Su
 • Shilin Sun
 • Charlene Tang
 • Min Tang
 • Haofeng Edward Tang
 • Jien Tao
 • Xiaoyun Wan
 • Weiyi Wang (NYUSH'19)
 • Zhijuan Wang
 • Yue Wang (NYUSH'20 )
 • Yiqun Wang
 • Weihang Wang
 • Haiyun Wang
 • Yan Wang
 • Xin Wei
 • Qian Wei
 • Wei Wei
 • Gang Wen
 • Brad Weslake
 • Cuiling Wu
 • Elaine Wu
 • Hongmei Wu
 • Wen Xia
 • Xiaoying Xiang
 • Qiubin Xiang
 • Yi Xiao
 • Xiaohong Xu
 • Weilu Xu
 • Jin Yang
 • Zhiheng Yang (NYUSH'22)
 • Leixia Yang
 • Aijun Yang
 • Donglin Yang
 • Xiuhui Yang
 • Junhua Yang
 • Bosen Yang (NYUSH'19)
 • Hua Yang
 • Yangzhou Shan Shi Instrument Co., Ltd
 • Dong Yao
 • Linxiao Yao
 • Timothy C. Yao
 • Wenbin Yao
 • Xiaoshuang Yin
 • Lizhong Yu Yu
 • Jeanne Yu
 • Almaz Zelleke
 • Qiling Zhang
 • Yaping Zhang
 • Zhenghan Zhang (NYUSH'19)
 • Wen Zhang
 • Qiuwan Zhao
 • Yijun Zhao
 • Dan Zheng
 • Yaming Zhou
 • Ying Zhou
 • Hong Zhou
 • Nan Zhou
 • Xuezhi Zhou
 • Zaixin Zhu
 • Guiling Zhu
 • Yuqun Zhuo