AY2019 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

The 2013 donor honor roll is updated end-of-day on Fridays. If you don't see your name listed, please check back next Friday.

2013 Fund Leadership Committee Members

President

Marcela Railean (NYUSH '19)

Communications Chair

Richard Awuku - Aboagye (NYUSH '18)

Marketing Chair

Franklin Jingyuan Xu (NYUSH ’20)

Events Chair

Victoria Rusu (NYUSH '19)

Marketing Team

Flora Ziyun Lu (NYUSH '20)

Jennifer Xuxin Ke (NYUSH '21)

Yuan Tian (NYUSH '18)

Deyon Smith (NYUSH ’20)

Committee Members

Vittoria Vitucci (NYUSH '20)

Victoria Rusu (NYUSH '19)

Zachary Matthew Ng (NYUSH '20)

Alina Cedeno (NYUSH '21)

Like Yang (NYUSH '21)

Joshua Jensen (NYUSH '21)

Chloe Yue Chen (NYUSH '21)

Ariel Qingyu Tao (NYUSH '21)

Chris Yichen Wei (NYUSH '21)

Cindy Luo (NYUSH '21)

Antonia Xiaonan Li (NYUSH '21)

Shaoyu Zhang (NYUSH '21)