AY2022 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

The 2013 Fund Honor Roll is updated end-of-day on Fridays. If you don't see your name listed, please check back next Friday.

Honor Roll List 2022

 • Connor Aldredge (NYUSH'22)
 • Jinjun An
 • Lionel Anicette
 • James Bai (NYUSH'23)
 • Handan Bao (NYUSH'22)
 • Peter W. Brueggen (WSC'87)
 • Yifan Bu (NYUSH'22)
 • Jiaxin Bu (NYUSH'22)
 • Yicen Cai (NYUSH'22)
 • SIwen Cao
 • Ya-Chi Chang (NYUSH'22)
 • Michael A. Chen (NYUSH'17)
 • Xilin Chen (NYUSH'22)
 • Zhu Chen (NYUSH'22)
 • Chunling Chen
 • Liyu Chen (NYUSH'22)
 • Yijia Chen (NYUSH'22)
 • Jiaxi Chen
 • Lin Chen
 • Xinyu Chi (NYUSH'22)
 • Qian Chu (NYUSH'22)
 • Alexander Cleveland (NYUSH'22)
 • Jennifer L. Craighead
 • Zihan Dai (NYUSH'22)
 • Kexin Deng (NYUSH'24)
 • Sankar Devraj
 • Roy M. Diehl
 • Shuzhe Ding
 • Yuanchao Ding (NYUSH'23)
 • Tenielle Ellis (NYUSH'22)
 • Guangwen Fan
 • Yi Gao (NYUSH'22)
 • Paavani Garg (CAS'13)
 • Reverend Robert J. Godley (WSC'71)
 • Ling Gu
 • Xinyu Gu (NYUSH'22)
 • Melanie Hackney
 • Yixiao Han (NYUSH'22)
 • Qinrui He (NYUSH'22)
 • Ying He (CAS'24)
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Yancheng He (NYUSH'22)
 • Xinchen Hu (NYUSH'24)
 • Xintao Huang (NYUSH'22)
 • Shuo C. Huang (GSAS'92)
 • Baojia Huang (NYUSH'22)
 • Andrew Sun Huang (CAS'19)
 • Mohammed A. Islam (CAS'13)
 • Zhonghui Ji
 • Ai Jian (NYUSH'22)
 • Ying Jiang
 • Yifei Jiang (NYUSH'24)
 • Zongxuan Jin (TANDON'12)
 • Hao Kou (NYUSH'22)
 • Xuemei Lai
 • Joao Ji Won Lee (NYUSH'22)
 • Jeffrey Lehman
 • Haozhe Li
 • Hui Li
 • Yuxuan Li (NYUSH'22)
 • Qiaowei Li (NYUSH'22)
 • Jialu Li (NYUSH'22)
 • Minghui Li
 • Yi Jie Li (NYUSH'22)
 • Shaonong Li
 • Jiaying Liang (NYUSH'22)
 • Kevin Maddux Liang (NYUSH'22)
 • Xiao Liang (NYUSH'22)
 • Brandon Lin (NYUSH'22)
 • Yang Lin
 • Jiyao Lin
 • Jiayan Liu (NYUSH'22)
 • Yutong Liu (NYUSH'22)
 • Yinyihong Liu (NYUSH'22)
 • Tiezhu Liu
 • Kyle Lok (NYUSH'22)
 • Theresa Loo
 • Zeyu Lu (NYUSH'23)
 • Jie Lu
 • Wei Lu
 • Ye Lu
 • Yiyang Luo (NYUSH'22)
 • Manru Ma
 • Enjie Mao
 • Astrid Matute (NYUSH'22)
 • Jackson McQueeney (NYUSH'22)
 • Fernando Medina (NYUSH'18)
 • Yihan Meng (NYUSH'22)
 • Noel Miller (SILVER'02)
 • Lathika Mouli (NYUSH'17)
 • Mr. and Mrs. Jack Braha
 • Tristan Murdoch (NYUSH'22)
 • Sharon S. Nazarian
 • Yifan Ouyang (NYUSH'22)
 • Yuchen Qin
 • Tian Qin (NYUSH'22)
 • Ziran Qu (NYUSH'25)
 • Victor M. Quinones (STEINHARDT'84)
 • Pradhan S. Rao
 • Jacob Rast (NYUSH'17)
 • Tyler Rhorick (NYUSH'17)
 • Marvin A. Riddle
 • Yu Sang (NYUSH'22)
 • Fern D. Senior (STERN'13)
 • Henry Shaffer (NYUSH'22)
 • Yiyang Shao (NYUSH'22)
 • Madeline Shedd (NYUSH'23)
 • Tianjun Shen
 • Jiannan Shi (NYUSH'22)
 • Rajesh K. Singh
 • Carly Siuta
 • Zhimin Song
 • Yan Sun
 • Haoyu Sun (NYUSH'22)
 • Xiuhong Tang
 • Jiahe Tian (NYUSH'21)
 • Bao-Ngoc Tran
 • Norman Vorchheimer (TANDON'62)
 • Yuxuan Wang (NYUSH'22)
 • Yinqi Wang (NYUSH'22)
 • Ruiqi Wang (NYUSH'22)
 • Yexi Wang (NYUSH'22)
 • Xiaoxuan Wang (NYUSH'22)
 • Boyu Wang (NYUSH'22)
 • Xinran Wang (NYUSH'22)
 • Zhangyi Wang (NYUSH'22)
 • Xingying Wang (NYUSH MS'22)
 • Yanqiu Wang
 • Che Wang (NYUSH'17)
 • Chengxi Wang (NYUSH'22)
 • Xiaozu Wang (GSAS'98)
 • Xin Wei
 • Peiyang Wen (NYUSH'22)
 • Xiangyang Wu
 • Jiayu Wu (NYUSH'22)
 • Xing Xia
 • Ming Xian (NYUSH'22)
 • Ziyi Xiao (NYUSH'22)
 • Yajie Xiao (NYUSH'22)
 • Wang Xiaoling
 • Tianren Xie (NYUSH'22)
 • Sihan Xie (NYUSH'24)
 • Mengqing Xu
 • Melanie Xu
 • Ke Xu (NYUSH'22)
 • Kangping Xu (STEINHARDT'15)
 • You Xu (NYUSH'22)
 • Yihan Xu (NYUSH'22)
 • Boyan Xu (NYUSH'22)
 • Yufei Xue (NYUSH'22)
 • Zilin Yan
 • Yu Yan (NYUSH'22)
 • Xinghang Yang (NYUSH'22)
 • Yuheng Yang (NYUSH'22)
 • Zhao Yang (NYUSH'22)
 • Zhihan Yang (NYUSH'22)
 • Yuhan Yao (NYUSH'22)
 • Qiao Ye
 • Thomas Yee (NYUSH'22)
 • Yue Yin
 • Siyuan Yu (NYUSH'22)
 • Bo Yu
 • Zhuochen Yuan (NYUSH'22)
 • Almaz Zelleke
 • Yilin Zhang
 • Qilin Zhang (NYUSH'21)
 • Ling'er Zhang (NYUSH'22)
 • Shuhan Zhang (NYUSH'24)
 • Xuyou Zhang (NYUSH'22)
 • Yilong Zhang (NYUSH'22)
 • Changan Zhang
 • Liqin Zhang
 • Yayuan Zheng (NYUSH'22)
 • Mingqian Zheng (NYUSH'22)
 • Yawen Zheng (NYUSH'24)
 • Mu Zhong (NYUSH'25)
 • Kaining Zhou (NYUSH'22)
 • Yaming Zhou
 • Yanru Zhu (NYUSH'22)
 • Zaixin Zhu
 • Xuanyu Zhu
 • Peijun Zhu
 • Liyang Zhu (NYUSH'22)

2013 Fund Leadership Committee Members

Xilin Chen (NYUSH '22), Co-Chair
Yuanchao Ding (NYUSH '22), Co-Chair
Yihan Yuan (NYUSH '24), Director of Events
Yuxuan Li (NYUSH '24), Director of Marketing, Media & Creative Design (MMCD)
Shuhan Zhang (NYUSH '24), Director of Alumni Relations & External Communication (AREC)
Kaiwen Hu (NYUSH '25), Chief of Staff


Anderson Lin (NYUSH '22)
Tiffany Lin (NYUSH '25)
Yuhui Song (NYUSH '24)
Yongying Zhou (NYUSH '25)
Siyao Chen (NYUSH '24)
Yinan Yao (NYUSH '25)
Yiru Zhou (NYUSH '25)