AY2022 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

The 2013 Fund Honor Roll is updated end-of-day on Fridays. If you don't see your name listed, please check back next Friday.

Honor Roll List 2022

 • Connor Aldredge (NYUSH'22)
 • Jinjun An
 • Lionel Anicette
 • James Bai (NYUSH'23)
 • Handan Bao (NYUSH'22)
 • Peter W. Brueggen (WSC'87)
 • Jiaxin Bu (NYUSH'22)
 • Yifan Bu (NYUSH'22)
 • Yicen Cai (NYUSH'22)
 • SIwen Cao
 • Ya-Chi Chang (NYUSH'22)
 • Zhu Chen (NYUSH'22)
 • Jiaxi Chen
 • Liyu Chen (NYUSH'22)
 • Michael A. Chen (NYUSH'17)
 • Lin Chen
 • Xilin Chen (NYUSH'22)
 • Yijia Chen (NYUSH'22)
 • Chunling Chen
 • Xinyu Chi (NYUSH'22)
 • Qian Chu (NYUSH'22)
 • Alexander Cleveland (NYUSH'22)
 • Jennifer L. Craighead
 • Zihan Dai (NYUSH'22)
 • Kexin Deng (NYUSH'24)
 • Sankar Devraj
 • Roy M. Diehl
 • Yuanchao Ding (NYUSH'23)
 • Shuzhe Ding
 • Tenielle Ellis (NYUSH'22)
 • Guangwen Fan
 • Yi Gao (NYUSH'22)
 • Paavani Garg (CAS'13)
 • Reverend Robert J. Godley (WSC'71)
 • Xinyu Gu (NYUSH'22)
 • Ling Gu
 • Melanie Hackney
 • Yixiao Han (NYUSH'22)
 • Ying He (CAS'24)
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Yancheng He (NYUSH'22)
 • Qinrui He (NYUSH'22)
 • Xinchen Hu (NYUSH'24)
 • Baojia Huang (NYUSH'22)
 • Xintao Huang (NYUSH'22)
 • Andrew Sun Huang (CAS'19)
 • Shuo C. Huang (GSAS'92)
 • Mohammed A. Islam (CAS'13)
 • Zhonghui Ji
 • Ai Jian (NYUSH'22)
 • Yifei Jiang (NYUSH'24)
 • Ying Jiang
 • Zongxuan Jin (TANDON'12)
 • Hao Kou (NYUSH'22)
 • Xuemei Lai
 • Joao Ji Won Lee (NYUSH'22)
 • Jeffrey Lehman
 • Yuxuan Li (NYUSH'22)
 • Qiaowei Li (NYUSH'22)
 • Jialu Li (NYUSH'22)
 • Haozhe Li
 • Hui Li
 • Minghui Li
 • Yi Jie Li (NYUSH'22)
 • Shaonong Li
 • Xiao Liang (NYUSH'22)
 • Kevin Maddux Liang (NYUSH'22)
 • Jiaying Liang (NYUSH'22)
 • Brandon Lin (NYUSH'22)
 • Jiyao Lin
 • Yang Lin
 • Jiayan Liu (NYUSH'22)
 • Yutong Liu (NYUSH'22)
 • Yinyihong Liu (NYUSH'22)
 • Tiezhu Liu
 • Kyle Lok (NYUSH'22)
 • Theresa Loo
 • Wei Lu
 • Jie Lu
 • Ye Lu
 • Zeyu Lu (NYUSH'23)
 • Yiyang Luo (NYUSH'22)
 • Manru Ma
 • Enjie Mao
 • Astrid Matute (NYUSH'22)
 • Jackson McQueeney (NYUSH'22)
 • Fernando Medina (NYUSH'18)
 • Yihan Meng (NYUSH'22)
 • Noel Miller (SILVER'02)
 • Lathika Mouli (NYUSH'17)
 • Mr. and Mrs. Jack Braha
 • Tristan Murdoch (NYUSH'22)
 • Sharon S. Nazarian
 • Yifan Ouyang (NYUSH'22)
 • Tian Qin (NYUSH'22)
 • Yuchen Qin
 • Ziran Qu (NYUSH'25)
 • Victor M. Quinones (STEINHARDT'84)
 • Pradhan S. Rao
 • Jacob Rast (NYUSH'17)
 • Tyler Rhorick (NYUSH'17)
 • Marvin A. Riddle
 • Yu Sang (NYUSH'22)
 • Fern D. Senior (STERN'13)
 • Henry Shaffer (NYUSH'22)
 • Yiyang Shao (NYUSH'22)
 • Madeline Shedd (NYUSH'23)
 • Tianjun Shen
 • Jiannan Shi (NYUSH'22)
 • Rajesh K. Singh
 • Carly Siuta
 • Zhimin Song
 • Haoyu Sun (NYUSH'22)
 • Yan Sun
 • Xiuhong Tang
 • Jiahe Tian (NYUSH'21)
 • Bao-Ngoc Tran
 • Norman Vorchheimer (TANDON'62)
 • Xingying Wang (NYUSH MS'22)
 • Ruiqi Wang (NYUSH'22)
 • Yinqi Wang (NYUSH'22)
 • Yanqiu Wang
 • Zhangyi Wang (NYUSH'22)
 • Xiaoxuan Wang (NYUSH'22)
 • Che Wang (NYUSH'17)
 • Xiaozu Wang (GSAS'98)
 • Chengxi Wang (NYUSH'22)
 • Xinran Wang (NYUSH'22)
 • Yuxuan Wang (NYUSH'22)
 • Boyu Wang (NYUSH'22)
 • Yexi Wang (NYUSH'22)
 • Xin Wei
 • Peiyang Wen (NYUSH'22)
 • Xiangyang Wu
 • Jiayu Wu (NYUSH'22)
 • Xing Xia
 • Ming Xian (NYUSH'22)
 • Yajie Xiao (NYUSH'22)
 • Ziyi Xiao (NYUSH'22)
 • Wang Xiaoling
 • Sihan Xie (NYUSH'24)
 • Tianren Xie (NYUSH'22)
 • Boyan Xu (NYUSH'22)
 • Melanie Xu
 • Mengqing Xu
 • Ke Xu (NYUSH'22)
 • You Xu (NYUSH'22)
 • Yihan Xu (NYUSH'22)
 • Kangping Xu (STEINHARDT'15)
 • Yufei Xue (NYUSH'22)
 • Yu Yan (NYUSH'22)
 • Zilin Yan
 • Yuheng Yang (NYUSH'22)
 • Zhihan Yang (NYUSH'22)
 • Xinghang Yang (NYUSH'22)
 • Zhao Yang (NYUSH'22)
 • Yuhan Yao (NYUSH'22)
 • Qiao Ye
 • Thomas Yee (NYUSH'22)
 • Yue Yin
 • Siyuan Yu (NYUSH'22)
 • Bo Yu
 • Zhuochen Yuan (NYUSH'22)
 • Almaz Zelleke
 • Shuhan Zhang (NYUSH'24)
 • Changan Zhang
 • Yilong Zhang (NYUSH'22)
 • Liqin Zhang
 • Xuyou Zhang (NYUSH'22)
 • Ling'er Zhang (NYUSH'22)
 • Yilin Zhang
 • Qilin Zhang (NYUSH'21)
 • Mingqian Zheng (NYUSH'22)
 • Yayuan Zheng (NYUSH'22)
 • Yawen Zheng (NYUSH'24)
 • Mu Zhong (NYUSH'25)
 • Kaining Zhou (NYUSH'22)
 • Yaming Zhou
 • Liyang Zhu (NYUSH'22)
 • Xuanyu Zhu
 • Peijun Zhu
 • Zaixin Zhu
 • Yanru Zhu (NYUSH'22)

2013 Fund Leadership Committee Members

Xilin Chen (NYUSH '22), Co-Chair
Yuanchao Ding (NYUSH '22), Co-Chair
Yihan Yuan (NYUSH '24), Director of Events
Yuxuan Li (NYUSH '24), Director of Marketing, Media & Creative Design (MMCD)
Shuhan Zhang (NYUSH '24), Director of Alumni Relations & External Communication (AREC)
Kaiwen Hu (NYUSH '25), Chief of Staff


Anderson Lin (NYUSH '22)
Tiffany Lin (NYUSH '25)
Yuhui Song (NYUSH '24)
Yongying Zhou (NYUSH '25)
Siyao Chen (NYUSH '24)
Yinan Yao (NYUSH '25)
Yiru Zhou (NYUSH '25)